พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

           คณบดีและคณาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า ขอแสดงความยินดีกับท่านปลัดวิจารย์ สิมาฉายาเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม และขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.

รับปริญญา 25 รับปริญญา 26 รับปริญญา 27 รับปริญญา 28 รับปริญญา 1
รับปริญญา 477 รับปริญญา 2 รับปริญญา 3 รับปริญญา 30 รับปริญญา 29
รับปริญญา 21 รับปริญญา 4 รับปริญญา 5 รับปริญญา 46 รับปริญญา 13
รับปริญญา 9 รับปริญญา 10 รับปริญญา 11 รับปริญญา 34 รับปริญญา 7
รับปริญญา 14 รับปริญญา 15 รับปริญญา 16 รับปริญญา 18 รับปริญญา 19
รับปริญญา 36 รับปริญญา 37 รับปริญญา 38 รับปริญญา 39 รับปริญญา 41
รับปริญญา 8 รับปริญญา 31 รับปริญญา 32 รับปริญญา 33 รับปริญญา 35
รับปริญญา 42 รับปริญญา 43 รับปริญญา 45 รับปริญญา 12 รับปริญญา 24