ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ รุ่นพี่ นักศึกษาเก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันธ์ ความอบอุ่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ “ครอบครัวการจัดการสิ่งแวดล้อม”

ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 5 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 4 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 6 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 3 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 1
ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 2 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 13 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 9 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 12 ปฐมนิเทศ ป.โท ระยอง 15