การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม 16 ก.ย. 60

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม และการอภิปรายและระดมสมอง ในหัวข้อ “Sustainable City and Community เมืองและชุมชนยั่งยืน” ขึ้น
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

238993

 

44401

 

44398

 

44408

 

S__33226757

 

S__33226758

 

S__33226763

 

20170916_161720