ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมม

               คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้สามารถด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นความร่วมมือในการทำวิจัย และงานด้านวิชาการด้านอื่นๆ ซึ่งในการลงนามดังกล่าว มี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ลงนามร่วมกันในบันทึกความร่วมมือโดยมีนางปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และ รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมลงนาม ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ขึ้น               

Mou 11 Mou 12 Mou 13 Mou 14 Mou 14
Mou 6 Mou 2 Mou 4 Mou 9 Mou 5