การประเมินคุณภาพการศึกษา

               คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4 ห้องประชุม 1

ประเมินหลักสูตร 2560_๑๗๐๘๒๒_0024 ประเมินหลักสูตร 2560_๑๗๐๘๒๒_0023 ประเมินหลักสูตร 2560_๑๗๐๘๒๒_0018 ประเมินหลักสูตร 2560_๑๗๐๘๒๒_0002 3
ประเมินหลักสูตร 2560_๑๗๐๘๒๒_0010 ประเมินหลักสูตร 2560_๑๗๐๘๒๒_0021 5 ประเมินหลักสูตร 2560_๑๗๐๘๒๒_0012 ประเมินหลักสูตร 2560_๑๗๐๘๒๒_0016