การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม “Sustainable City and Community เมืองและชุมชนยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

     poster ver 2

 

      คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยประเด็นหลักในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ คือ “Sustainable City and Community เมืองและชุมชนยั่งยืน” กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการจากทั่วประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

      ด้วยเหตุนี้ ทางคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ส่งแบบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ผ่านทางโทรสาร 02-374-4280 หรืออีเมล์ nutdanai.sad@nida.ac.th

กำหนดการและแบบตอบรับ: http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2017/08/กำหนดการและแบบตอบรับ.pdf

 

poster 2

 

      พร้อมกันนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ที่มีเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม หรือหัวข้ออื่นทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้มีเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 โดยผู้ส่งบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเชิญให้นำเสนอบทความบนเวทีหรือห้องประชุม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2017/08/Call-for-Papers-Abstract-2.pdf

 

แบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อ: http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2017/08/แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อ.pdf

 

Template บทคัดย่อ: http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2017/08/Template-บทคัดย่อ.pdf

 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง: http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2017/08/ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง.pdf