วันสิ่งแวดล้อมโลก “Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน

       วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จัดงานนิทรรศการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด “Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณชั้น G อาคารนวมินทราธิราช โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย และ น้ำเสีย ให้กับน้องๆ จากโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา โดยมี รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม , ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนักศึกษาภาคปกติของคณะ ร่วมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้น้องๆไ ด้ร่วมสนุกกันอีกด้วย

16 6 14 1 4
8 15 9 17 18