ตลาดสี่มุมเมือง มุ่งสู่ 4.0 กับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

          งานวันสิ่งแวดล้อมโลก … ตลาดสี่มุมเมือง มุ่งสู่ 4.0 กับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม: ลดขยะ แยกขยะ โดยการมีส่วนร่วม สามารถลดขยะที่นำไปกำจัดได้กว่า 50 % …. โครงการวันทูทรี (One to Three)” วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี โดยได้มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตลาดสี่มุมเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และทสจ.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีด้วย ซึ่งตลาดสี่มุมเมืองเป็นตลาดค้าส่งผักขนาดใหญ่ มีพื้นที่ตลาดกว้างขวางและมีผู้คนเข้ามาใช้บริการตลาดต่อวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นในตลาด และส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมด้านอื่น เช่น ภาระค่าใช้จ่ายในการขนขยะไปฝังกลบที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาขยะอุดตันในท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น ตลาดสี่มุมเมืองจึงได้ร่วมมือกับ NIDA ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤติสิ่งแวดล้อม การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ทั้งนี้ โดยมี NIDA เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ หลังพิธีเปิด ปกท.ทส. ได้เยี่ยมชมสถานที่กำจัด คัดแยกขยะ บริเวณการสาธิตการบริหารจัดการขยะ ที่สามารถช่วยลดประมาณขยะในตลาดได้เป็นจำนวนมาก ภายใต้แนวคิดนวัตกรรม “One To Three – การจัดการ 1 อย่าง ได้ประโยชน์ 3 อย่าง” คือ 1. ลดปริมาณขยะ 2. ลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ 3. นำขยะอินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปสู่การบริหารจัดการขยะภายในตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป โดยได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใช้ในตลาด ประกอบด้วย โครงการผลิตอาหารโคจากขยะอินทรีย์ โครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้เน่า ธนาคารขยะรีไซเคิล นวัตกรรมเครื่องแยก เครื่องทำความสะอาดและปั่นขยะพลาสติก ระบบTag พนักงานเก็บขยะโดยใช้บาร์โค๊ต และระบบรถเข็นผักด้วยพลังงานไฟฟ้า ทุ่นแรงเข็นคนเดียวได้กว่า 1 ตันต่อเที่ยว

3 2 1 16 2
15 12 3 4 5