โครงการบ้านฉางรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

                วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน เยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวนกว่า 130 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านฉาง โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 26, 28, 30 และ 31 เป็นวิทยากรกระบวนการผู้ให้ความรู้ และสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างประทับใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

44 16 7 2 11
3 5 9 10 12