ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 2560 (ครั้งที่ 2)

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจที่จะสมัครในหลักสูตรดังกล่าว สถาบันจึงขยายเวลาการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรข้างต้น และเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

 

ประกาศขยายเวลารับสมัคร           ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร                            ดาวน์โหลด

ใบสมัครและหนังสือรับรอง            ดาวน์โหลด