การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี

          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศูกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4 ห้อง 4013 

ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0075 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0033 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0023 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0076 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0057
ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0068 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0074 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0047 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0019 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0001
ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0013 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0015 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0004 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0041 ปช.วิชาการ 310360_๑๗๐๔๐๒_0002