ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

     ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 – 18.00 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 – 18.00 น. และวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 14.00 – 18.00 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 9 คน

     บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้