ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 2560 (ครั้งที่ 1)

ตามที่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาศทางการศึกษาให้แก่ผุ้สนใจที่จะสมัครหลักสูตรดังกล่าว สถาบันจึงขอขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร