ประกาศขยายเวลารับสมัคร ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

           ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดขยายเวลาารรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง รุ่นที่ 8  ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจที่จะสมัครในหลักสูตรดังกล่าว สถาบันจึงขยายเวลาการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรข้างต้น และเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ