โครงการ CSR นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 6 ระยอง จัดกิจกรรม “เก็บขยะบริเวณหาดทรายแก้ว”

          วันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง รุ่น 6 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม การสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม “เก็บขยะบริเวณหาดทรายแก้ว” ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชา การสัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

4 1 6 5
3 5 11 2 7