ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2559

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1 (1.1) ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. และวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 7 คน บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้