การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 37 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 จึงให้ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559 และสถาบันกำหนดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://reg.nida.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 25 พฤศจิกายน 2559 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวน 1020 บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (ใบนำฝาก) ของสถาบัน หรือ ชำระผ่านทาง Internet Banking และต้องดำเนินการเกี่ยวกับพันธะต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา การส่งคืนหนังสือห้องสมุดให้เรียบร้อย มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร