โครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015”

 นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รุ่น 6 จัดโครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015” วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานการนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ให้กับบุคลากรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ชมัยพร สุขแจ่ม และ อาจารย์ ธนกร กันนัย ผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท SGS (Thailand) เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชาสัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97 %e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%99%e0%b8%a8 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88