โครงการคาราวานความดี นิด้า – นาวิกโยธิน สายสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รุ่นที่ 6 ได้จัดโครงการ “คาราวานความดี นิด้า – นาวิกโยธิน สานสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา” ระยอง – จันทบุรี – ไพลิน – พระตะบอง ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2559     

8

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ผู้บริหาร และนักศึกษา

1

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

10
ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมกัน
ปลูกต้นไม้