รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2559

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1 (1.1) ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. และวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 4013 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น

                   บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying   Examination) ดังนี้


ดาวน์โหลด