โครงการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SA: Self-Assessment)  และโครงร่างองค์การ (OP: Organization Profile) ระดับคณะ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อการก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อการก้าวสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด คณะจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์

หัวข้อในการบรรยาย

  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการพัฒนาคณะเพื่อเข้าสู่การรับรองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต
  •  workshop ด้านการทบทวนเอกสาร ด้านโ และแนวทางการพัฒนาการทำงานให้เข้าสู่การรับรองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ วิทยากรโดย นส.ศศมน มันทะเล

การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)