เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา : สมพจน์ กรรณนุช (2551)เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  http://sdcenter.nida.ac.th/