สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Master of Science Program in Environmental Management

 

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

                    Master of Science (Environmental Management)

         วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

         M.S. (Environmental Management)

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ปรัชญา

          เป็นหลักสูตรชั้นนำในระดับประเทศที่ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะการ
บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน/ธุรกิจส่วนตัว และภาคประชาสังคม/
ภาคชุมชน/องค์กรอิสระ ร่วมกัน   

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้และความสามารถใน

          – การปฏิบัติ บริหาร กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประสานประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรต้นทุนเพื่อการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          – การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการจัดการมาผสมผสาน และประยุกต์ใช้ร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

          – การสร้างจิตสำนึกแก่ตนเองและสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติ และมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาสาขาอื่น ๆ อย่างยั่งยืน

 

ระบบการจัดการศึกษา

          เป็นการศึกษาแบบหน่วยกิตตามระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ก็ได้ การศึกษาในภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่มีชั่วโมงการเรียนการสอนของแต่ละวิชาเท่ากับชั่วโมงของภาคการศึกษาปกติ

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                    ภาคการศึกษาที่ 1         เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม

                    ภาคการศึกษาที่ 2         เดือนมกราคม-เดือนพฤกษภาคม

                    ภาคฤดูร้อน                    เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

          – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสัมภาษณ์

          – คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ/หรือ ประกาศของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาผลการเรียนรู้

          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) ของหลักสูตรมี 7 ประการ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะทาง (Specific ELO: ELO2, ELO3, ELO4, ELO7) และผลการเรียนรู้ที่เป็นทักษะความรู้ทั่วไป (Generic ELO: ELO1, ELO5, ELO6) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes: ELOs)
ELO1
แสดงลักษณะความเป็นพลเมืองโลกด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Demonstrate a form of global environmental citizenship, and adhere to environmental values and ethics as environmental management professionals
ELO2
ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการทำงานในลักษณะบูรณาการของทุกภาคส่วนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก

Apply knowledge and tools relevant to environmental development administration in an interdisciplinary nature to adapt to a changing global environment
ELO3
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ

Analyze complex real-world environmental problems and synthesize/propose solutions systematically and judgmentally
ELO4
สามารถกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ วางแผน กำกับแผนไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

Show proficiency in formulating, administering environmental policies/plans, and in evaluating environmental management performance
ELO5
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งทางการพูดและการเขียน และทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะสหสาขาวิชา โดยเฉพาะกับนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพในสายการพัฒนา

Communicate effectively orally and in writing, and function in multi-disciplinary teams, especially with specialists and professional in development fields
ELO6
มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

Portray leadership and accountability in the conduct of environmental-related decision-making and change
ELO7
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีดุลยพินิจ

Apply tools and techniques to analyze environmental-related data and information for discrete decision-making
 

โครงสร้างหลักสูตร กำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
หมวดวิชา
หลักสูตร
หลักสูตร
แผน ก2 
(ทำวิทยานิพนธ์)
แผน ข 
(วิชาการค้นคว้าอิสระ)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
 
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาหลัก
24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
-
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
-
3 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู้
สอบ
สอบ
7. การสอบวิทยานิพนธ์
สอบ
-
8. การสอบปากเปล่า
-
สอบ
รวม (ไม่น้อยกว่า)
39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
รายวิชา

                             ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*

                             เป็นวิชาที่มุ่งปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา เพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตของหลักสูตร เป็นวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย ประกอบด้วย              
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สพ 4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3
ND 4000     
Foundation for Graduate Studies
 
ภส 4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3
LC 4001     
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
 
ภส 4002    
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LC 4002     
Integrated English Language Skills Development
 
ภส 4011    
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3
LC 4011     
Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
 
ภส 4012  
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LC 4012   
Remedial Integrated English Language Skills Development      
 
                             ข. หมวดวิชาหลัก

                             เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยกำหนดให้นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก2 และแผน ข ลงทะเบียนเรียน 8 วิชา (24 หน่วยกิต) ดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
จส 6001
จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม
3
EM 6001
Environmental Ethics and Ideologies
 
จส 6002
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ
3
EM 6002
Environment, Ecology and Management Technology
 
จส 6003
หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3
EM 6003
Principle of Environmental Development Administration for Sustainability
 
จส 6004
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
3
EM 6004
Environmental Research Methodology and Statistics
 
จส 6005
นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3
EM 6005
Environmental Policy and Planning for Sustainability
 
จส 6006
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
3
EM 6006
Environmental Justice and Law
 
จส 6007
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3
EM 6007
Environmental and Natural Resources Economics
 
จส 6008
เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
3
EM 6008
Environmental Information Technology
 
 

                             ค. หมวดวิชาเลือก

                             นักศึกษาเลือกเรียน 1 วิชา สำหรับแผน ก2 และ เลือกเรียน 4 วิชา สำหรับแผน ข ดังนี้ (สามารถเลือกได้จากทั้ง 3 กลุ่มวิชา)
กลุ่มวิชาการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Development Administration)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
จส 7101
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ
3
 
EM7101
Environmental Management through the King’s Initiatives
 
จส 7102
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3
EM 7102
Sufficiency Economy Philosophy and Environmental Management
 
จส 7103
ภาวะผู้นำและการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
3
EM 7103
Leadership and Change Management for Sustainability
 
จส 7104
การบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน
3
EM 7104
Project Management for Sustainability
 
จส 7105
การอภิบาลสิ่งแวดล้อม
3
EM 7105
Environmental Governance
 
จส 7106
การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3
EM 7106
International Environment Management
 
จส 7107
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3
EM 7107
Environmental and Health Impact Assessment
 
จส 7108
การประเมินผลกระทบทางสังคม
3
EM 7108
Social Impact Assessment
 
จส 7109
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม
3
EM 7109
Environmental Risk Assessment and Decision Making
 
จส 7110
การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3
EM 7110
Environmental Conflict Management and Public Participation
 
จส 7111
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
3
 
EM 7111
Environmental Data Collection and Analysis
 
 
 

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม

(Environmental Management in Business and Industrial Organizations)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
จส 7201
เทคโนโลยีสะอาด
3
 
EM 7201
Clean Technology
 
จส 7202
การจัดการควบคุมมลพิษ
3
EM 7202
Pollution Control and Management
 
จส 7203
การจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
3
EM 7203
Eco-Industrial Management
 
จส 7204
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
3
EM 7204
Energy Management and Conservation
 
จส 7205
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
3
EM 7205
Life Cycle Assessment
 
จส 7206
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3
EM 7206
Environmental Management and Safety Standards
 
จส 7207
ธุรกิจสิ่งแวดล้อม
3
EM 7207
Environmental Business
 
จส 7208
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
EM 7208
Environmental and Social Responsibility
 
 

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงประเด็น (Issue-based Environmental Management)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
จส 7301
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3
 
EM 7301
Climate Change Management
 
 
จส 7302
การจัดการภัยพิบัติ
3
 
EM 7302
Disaster Management
 
 
จส 7303
การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ
3
 
EM 7303
Soil and Water Resources Management
 
 
จส 7304
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
3
 
EM 7304
Natural Resources and Biodiversity Resource Management
 
 
จส 7305
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3
 
EM 7305
Marine and Coastal Resource Management
 
 
จส 7306
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3
 
EM 7306
Solid and Hazardous Waste Management
 
 
จส 7307
การจัดการคุณภาพอากาศ
3
 
EM 7307
Air Quality Management
 
 
จส 7308
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อความยั่งยืน
3
 
EM 7308
Urban and Community Environmental Management for Sustainability
 
 
จส 7309
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางผังเมือง
3
 
EM 7309
Land Use and Urban Planning
 
 
จส 7310
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
3
 
EM 7310
Environmental Health Management
 
 
 

วิชาเลือกอื่น ๆ
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
จส 8001
สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
3
 
EM 8001
Environmental Management Seminar
 
 
จส 8002
การฝึกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
3
 
EM 8002
Environmental Practicum
 
 
จส 8003
หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
3
 
EM 8003
Special Topics in Environmental Management
 
 
จส 8004
การศึกษาตามแนวแนะ
3
 
EM 8004
Directed Study
 
 
 
ง. วิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
จส 9000
การค้นคว้าอิสระ
3
 
EM 9000
Independent Study
 
 
จ. วิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก2)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
จส 9004
วิทยานิพนธ์
12
 
EM 9004
Thesis
 
 
 

แผนการศึกษา 

นักศึกษาสามัญ ภาคปกติ

                   กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา เป็นภาคการศึกษาแรก

                                     ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
สพ 4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ภส 4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
จส 6001
จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
จส 6002
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ
3 หน่วยกิต
จส 6003     
หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3 หน่วยกิต
จส 6005
นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3 หน่วยกิต
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
 
ภส 4002    
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
จส 6004
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
จส 6006
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
จส 6007
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
จส 6008
เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
 
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
 
จส 7XXX-จส 8XXX
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
 
จส 7XXX-จส 8XXX
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
จส 7XXX-จส 8XXX
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
จส 7XXX-จส 8XXX
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
จส 9000     
การค้นคว้าอิสระ  (แผน ข)  หรือ                                                    
3 หน่วยกิต
จส 9004     
วิทยานิพนธ์  (แผน ก2)
3 หน่วยกิต
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2
 
จส 9004     
วิทยานิพนธ์  (แผน ก2)
9 หน่วยกิต
 
กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา เป็นภาคการศึกษาแรก
                                   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
สพ 4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ภส 4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
จส 6001
จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
จส 6002
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ
3 หน่วยกิต
จส 6003    
หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3 หน่วยกิต
จส 6005
นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3 หน่วยกิต
 
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
 
จส 7XXX-จส 8XXX
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
 
ภส 4002    
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
จส 6004
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
จส 6006
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
จส 6007
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
จส 6008
เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
 
จส 7XXX-จส 8XXX
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
จส 7XXX-จส 8XXX
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
จส 7XXX-จส 8XXX
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
จส 9000     
การค้นคว้าอิสระ      (แผน ข) หรือ                                             
3 หน่วยกิต
จส 9004     
วิทยานิพนธ์  (แผน ก2)
3 หน่วยกิต
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
 
จส 9004     
วิทยานิพนธ์  (แผน ก2)
9 หน่วยกิต
 

คำอธิบายรายวิชา   Download

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   Download