หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
PhD. (Environmental Management)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย และนักวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะทั้งด้านการวิจัย และการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้นำ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในระดับภูมิภาค ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นที่ยั่งยืน
 2. สร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และคุณธรรมและมีประสบการณ์การทำงานในด้านการวิจัย การวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆ ในระดับภูมิภาค ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
 3. สร้างสมรรถนะด้านการวิจัยแก่นักศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้าง พัฒนาต่อยอด ประสานองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของภูมิภาค ประเทศ ท้องถิ่น และองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้วยการผลิตบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1                เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2               เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน                          เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับหลักสูตรแบบ 1 (1.1)
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับหลักสูตรแบบ  2 (2.1)
 3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  สำหรับหลักสูตรแบบ 2 (2.2)
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตรแบบ 1(1.1)

หลักสูตรแบบ 2(2.1)
ป.เอก

หลักสูตรแบบ 2(2.2)
ป.โท – เอก

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

                       –

6 หน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

6 หน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2.หมวดวิชาพื้นฐาน

อาจให้มีการเรียนเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้

อาจให้มีการเรียนเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้

12 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4.หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

5.หมวดวิชาเลือก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

6.สอบวัดคุณสมบัติ

ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี  นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีหลังจากเรียนรายวิชาครบ

ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีหลังจากเรียนรายวิชาครบ

7.วิทยานิพนธ์
(จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

รวม

48 หน่วยกิต

57 หน่วยกิต

81 หน่วยกิต

รายวิชา

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ  2 (2.1) และ 2 (2.2)

เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้ 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

 

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

 

 หมายเหตุ

 1. การเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดยเงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
 2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ข. หมวดวิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2(2.2) มี 4 วิชา 12 หน่วยกิต ได้แก่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 5101

จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5101

Environmental Ethics and Ideologies

 

สว 5102

สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ

3 หน่วยกิต

EN 5102

Environment, Ecology and Management Technology

 

สว 5103

หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

EN 5103

Principle of Environmental Development Administration for Sustainability

 

สว 5104

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5104

Environmental Research Methodology and Statistics

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1(1.1) และ 2(2.1) เรียนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะรายโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเหมาะสม

ค. หมวดวิชาหลัก เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1)  และ 2(2.2) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 6101

การประยุกต์แนวทางพระราชดำริในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 6101

Application of the King’s Initiatives in Environmental Management

 

สว 6102

การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 6102

Applied Environmental Management

 

ง. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 6201

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

3 หน่วยกิต

EN 6201

Quantitative Research Methodology

 

*สว 6202

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

3 หน่วยกิต

EN 6202

Qualitative Research Methodology

 

*สว 6203

การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 6203

Experimental Designs  for Environmental Research and Innovation

 

*เลือกเพียง 1 วิชา

จ. หมวดวิชาเลือก เป็นวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1)  และ 2 (2.2) ต้องเลือกเรียนจาก 3 กลุ่มวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 3 วิชา 9 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Development Administration)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7101

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7101

Applying Sufficiency Economy Philosophy with Environmental Management

 

สว 7102

ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7102

Applied Leadership and Change Management

 

สว 7103

การอภิบาลระบบนิเวศสังคม

3 หน่วยกิต

EN 7103

Governance of Social-Ecological Systems

 

สว 7104

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7104

Environmental Justice and Law and Application

 

สว 7105

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7105

Applied Environmental Economics

 

สว 7106

การเมืองและนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

3 หน่วยกิต

EN 7106

International Environmental Politics and Policy

 

สว 7107

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7107

Applied Environmental Risk Assessment and Decision Making

 

สว 7108

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7108

Applied Environmental Assessment

 

สว 7109

การวัดและประเมินความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

EN 7109

Sustainability Measurement and Evaluation

 

สว 7110

การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3 หน่วยกิต

EN 7110

Environmental Conflict Management and Public Participation

 

สว 7111

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

3 หน่วยกิต
EN 7111 Environmental Spatial Analysis  

     

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม (Environmental Management in Business and Industrial Organizations)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7201

การควบคุมมลพิษและการประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7201

Pollution Control and Application

 

สว 7202

การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7202

Applied Industrial Ecology Management

 

สว 7203

การจัดการและอนุรักษ์พลังงานขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7203

Applied Energy Management and Conservation

 

สว 7204

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและการประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7204

Environmental Management and Safety Standards and Application

 

สว 7205

ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานทางสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7205

Environmental Business and Supply Chain

 
 สว 7206  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์  3 หน่วยกิต
 EN 7206  Environmental and Social Responsibility and Application  

     

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงประเด็น (Issue-based Environmental Management)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7301

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7301

Advanced Climate Change Management

 

สว 7302

การจัดการภัยพิบัติขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7302

Applied Disaster Management

 

สว 7303

การจัดการทรัพยากรดินและน้ำขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7303

Applied Soil and Water Resources Management

 

สว 7304

การจัดการและการประเมินค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

3 หน่วยกิต

EN 7304

Biodiversity Resource Management and Evaluation

 

สว 7305

การจัดการขยะมูลฝอยขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7305

Applied Solid Waste Management

 

สว 7306

การจัดการคุณภาพอากาศขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 7306

Applied Air Quality Management

 

สว 7307

การจัดการเมืองยั่งยืนและเมืองอัจฉริยะ

3 หน่วยกิต

EN 7307

Sustainable and Smart City Management

 

สว 7308

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต
EN 7308 Applied Environmental Health Management  

    

นักศึกษาสามารถเรียนวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 8000

สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 8000

Environmental Management Seminar

 

สว 8001

หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 8001

Special Topics in Environmental Management

 

สว 8002

การศึกษาตามแนวแนะ

3 หน่วยกิต

EN 8002

Directed Study

 

 

ฉ. การสอบคุณสมบัติ

Qualifying Examination

ช. วิทยานิพนธ์ (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

EN 9900

Dissertation

 

สว 9901

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

EN 9901

Dissertation

 

สว 9902

วิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและต้องการศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม)

12 หน่วยกิต
EN 9902 Dissertation  

แสดงแผนการศึกษา

1. หลักสูตรแบบ 1(1.1)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

EN 9900

Dissertation

 

2. หลักสูตรแบบ 2(2.1)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

 

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

 

สว 6101

การประยุกต์แนวทางพระราชดำริในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 6101

Application of the King’s Initiatives in Environmental Management

 

สว 6201

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

3 หน่วยกิต

EN 6201

Quantitative Research Methodology

 
 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 6102

การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 6102

Applied Environmental Management

 

*สว 6202

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

3 หน่วยกิต

EN 6202

AQualitative Research Methodology

 

*สว 6203

การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 6203

Experimental Designs  for Environmental Research and Innovation

 

สว 7xxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Selective Course

 

สว 7xxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Selective Course

 

*เลือกเพียง 1 วิชา

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7xxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Selective Course

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9901

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

EN 9901

Dissertation

 

                                                             รวม 57 หน่วยกิต

3. หลักสูตรแบบ 2.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

 

สว 5101

จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5101

Environmental Ethics and Ideologies

 

สว 5102

สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ

3 หน่วยกิต

EN 5102

Environment, Ecology and Management Technology

 

สว 6101

การประยุกต์แนวทางพระราชดำริในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 6101

Application of the King’s Initiatives in Environmental Management

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

 

สว 5103

หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

EN 5103

Principle of Environmental Development Administration for Sustainability

 

สว 5104

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5104

Environmental Research Methodology and Statistics

 

สว 7xxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Selective Course

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7xxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Selective Course

 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 6102

การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 6102

Applied Environmental Management

 

สว 6201

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

3 หน่วยกิต

EN 6201

Quantitative Research Methodology

 

*สว 6202

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

3 หน่วยกิต

EN 6202

Qualitative Research Methodology

 

*สว 6203

การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 6203

Experimental Designs  for Environmental Research and Innovation

 

สว 7xxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Selective Course

 

*เลือกเพียง 1 วิชา

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

EN 9900

Dissertation

 

                                                                รวม 81 หน่วยกิต

หมายเหตุ  คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาหลัก วิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาเอกในแต่ละภาคการศึกษาตามความเหมาะสม