ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

“เพาะพันธุ์ปัญญา เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม”

แผนการศึกษาระดับปริญญาเอก
(ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 329,000 – 541,000 บาท)

ระดับปริญญาเอก 48 หน่วยกิต (Research Program)
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต (เฉพาะบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม)

ระดับปริญญาเอก 57 หน่วยกิต
รายวิชา 21 หน่วยกิต + วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา (Coursework) 1 ปี

ระดับปริญญาโท-เอก ต่อเนื่อง 81 หน่วยกิต
รายวิชา 33 หน่วยกิต + วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา (Coursework) 1.5 ปี

สมัครที่ : กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม : คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ 02-727-3291, 02-727-3130
โทรสาร 02-374-4280
อีเมลล์ phd.gseda@nida.ac.th

Leave a Reply