ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หัวใจสีเขียว” 

<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

แผนการศึกษาระดับปริญญาโท (39 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 2 ปี) 

ภาคปกติ (ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 81,700 บาท)
สถานที่เรียน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วัน / เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์ / 09.00 – 16.00 น.

ภาคพิเศษ-กรุงเทพมหานคร (ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,700 บาท)
สถานที่เรียน: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วัน / เวลาเรียน: วันเสาร์ / 09.00 – 16.00 น. และ วันอาทิตย์ / 09.00 – 12.00 น.

ภาคพิเศษ-ระยอง (ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,700 บาท)
สถานที่เรียน : อาคารสัมมนา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
วัน / เวลาเรียน: วันเสาร์ / 13.00 – 16.00 น. และ วันอาทิตย์ / 09.00 – 16.00 น.

**ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เลือกกรอกใน ใบสมัคร ได้ 3 กรณี ได้แก่
       (1) กรุงเทพฯ                                                        
       (2) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และ
       (3) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง                                  

       ผู้สมัครในเขตนิคมอุตสาหกรรมสามารถเลือก ได้ 2 กรณี ได้แก่
       (1) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ที่กรุงเทพฯ
       (2) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง  

สมัครที่ : กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ 02-727-3291, 02-727-3130
โทรสาร 02-374-4280
อีเมลล์: ms.gseda@nida.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร