สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล”

 

กิจกรรมการระดมความคิดเห็น
กิจกรรมการระดมความคิดเห็น

 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) จังหวัดระยอง รุ่น 4 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง และบริษัท วีอาร์พี จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยองจากภูผาถึงทะเล” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน สร้างองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 250 คน ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดระยอง

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

 

ในงานสัมมนาวิชาการยังได้รับเกียรติจากนักวิชาการจากหลายภาคส่วน ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้บรรยายถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนในอนาคตจากภูผาถึงทะเล โดยแบ่งเป็น ห้องปัญหาจากภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งบรรยากาศการระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่าจางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการระดมความคิดเห็น
กิจกรรมการระดมความคิดเห็น
กรรมกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการ
กรรมกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมการระดมความคิดเห็น
กิจกรรมการระดมความคิดเห็น