สมพจน์ กรรณนุช

สมพจน์ กรรณนุช

Sompote Kunnoot

ตำแหน่ง:

 •  รองศาสตราจารย์

การศึกษา:

 •  Ph.D. (Environment and Public Policy), Monash University, Clayton, Australia
 •  M.Econ. (Economics for Development), University of New England, Armidale, Australia
 •  Graduate Diploma (Economics), University of New England, Armidale, Australia
 •  B.A. (Economics), Honours, A.M.U. Aligarh, India

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 •  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)
 •  แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model)
 •  แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model)
 •  การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Economic Input-Output Life Cycle Assessment)
 •  การวิเคราะห์โครงการลงทุน (Investment Project Analysis)
 •  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
 •  การค้า การพัฒนา และสิ่งแวดล้อม (Trade, Development, and Environment)

ผลงานทางวิชาการ

 •  Kunnoot, S. (2012), The Projection of Thailand’s Structural Change through Economic Growth, Energy Consumption and the Distribution of Carbon Dioxide, Paper presented at international conference for BAT/BEP, organized by UNIDO and School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration, April 4, 2012.
 •  Kunnoot, S. (2011), CGE Projection of Economic and Potential Environmental Effects of the Principal Trade Items between Thailand and Its FTA Partners, http://econmodels.com/public/dbArticles.php
 •  สมพจน์ กรรณนุช (2552). ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทีเอของไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 16(2), 65 – 95.
 •  สมพจน์ กรรณนุช (2551) เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การพัฒนา ทุนสนับสนุนงานเขียนตำรา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 •  สมพจน์ กรรณนุช (2550) เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทุนสนับสนุนงานเขียนตำรา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 •  สมพจน์ กรรณนุช (2547). ความขัดแย้งระหว่างประเทศว่าด้วยการสิ่งเสริมการค้ากับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม,  1(1), 1 – 14.

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3108
 •  โทรสาร: 66-2-374-4280
 •  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.