วิสาขา ภู่จินดา

วิสาขา ภู่จินดา

Wisakha Phoochinda

 

ตำแหน่ง:

 •  รองศาสตราจารย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 •  บรรณาธิการ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ก.ย.2555- ปัจจุบัน)
 •  บรรณาธิการ วารสาร  NIDA Case Research Journal (ก.ย.2555- ปัจจุบัน)

การศึกษา:

 •  Ph.D (Chemical Engineering), Imperial College, UK
 •  วท.ม. (ปิโตรเคมี) (International Program) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 •  การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
 •  การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลงานทางวิชาการ

 •  Phoochinda W. and White D.A.  2003.   Removal of Algae using Froth Flotation.   Environmental Technology.  vol. 24.  no.1   pp. 87-96.
 •  Phoochinda W., White D. A. and  Briscoe B. J.  2004.  An Algal Removal using a Combination of Flocculation and Flotation Process.  Environmental Technology.  vol 25.  no. 12   pp.1389-1396.
 •  Phoochinda W., White D. A. and Briscoe B. J.  2005.  Comparison between the removal of live and dead algae using froth flotation.  Journal of Water Supply and Technology.  vol. 54.  no. 2  pp. 115-125
 •  Phoochinda W. 2011.  Development of Indicators of Community Energy Management based on the Sufficiency Economy Philosophy.  Journal of Environmental Research and Development. vol 6. No.1
 •  Phoochinda,W. 2012. Initial assessment of air pollution from electricity generation using renewable energy and management in Thailand. WIT Transactions on Ecology and The Environment. 157:211-222.
 •  Phoochinda. W. 2012. Lesson Learned to apply the Sufficiency Economy Philosophy for Environmental Management in the Industrial and Business Sectors . European Journal of Social Science.
 •  Phoochinda, W. 2013. Application of Eco-Industrial concept to community environmental management.  Environment, Development and Sustainability.  15 (June), DOI: 10.1007/s10668-013-9467-8.

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-266-2-727-3106
 •  โทรสาร: 66-2-727-3106
 •  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.