วรางคณา ศรนิล

วรางคณา ศรนิล

Warangkana Sornil

ตำแหน่ง:

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การศึกษา:

 •  Ph.D. (Environmental Science and Engineering), Virginia Tech, USA
 •  M.S. (Environmental Science and Engineering), Virginia Tech, USA
 •  วท.บ. (สาธารณสุข) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 •  เทคโนโลยีสะอาด
 •  การการจัดการของเสีย
 •  เทคโนโลยีและการจัดการน้ำเสีย

ผลงานทางวิชาการ

 •  Sornil, W. (2014). Solid Waste Management Planning Using Multi-Objective Genetic Algorithm. The Journal of Solid Waste Technology and Management, in press.
 •  Sornil, W. (2012). Policy Measures on Plastic Bag Reduction: International Experiences and Applications for Thailand. NIDA Journal of Environmental Management. 8(1), 95-108.
 •  Bua-ngam, N. and Sornil, W. (2012). Factors Affecting the Success of Resource Reduction Programs in Schools. International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012. Chiang Mai, Thailand: Chiang Mai University.
 •  Damrongphao1, S. and and Sornil, W. (2012). A Readiness Approach for Thai Industries to EU Directive on Energy-Using Products (EuP). Journal of Industrial Education. 11(1), 157-166.
 •  Sornil, W. (2010).  Promoting Sustainable Consumption and Production: Policies and Practices. National Institute of Development Administration Annual Conference. Bangkok: National Institute of Development Administration. 
 •  Sornil, W. and Tiansuwan, S. (2009).  Promotion of Environmentally Friendly Mulberry Paper. 2nd International Conference on Green and Sustainable Innovation. Chiang Mai, Thailand: Chiang Mai University.POBOON, C. Jongjaiphakdee, W. and Singkham, T. (2012) Air pollution management in Rayong’s industrial area, Thailand. WIT Transactions on Ecology and The Evironment, Vol. 157, 189-199

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3128
 •  โทรสาร: 66-2-727-3128
 •  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.