นวลนดา สงวนวงษ์ทอง

นวลนดา สงวนวงษ์ทอง

นวลนดา สงวนวงษ์ทอง

Nualnada Sa-nguanwongthong

 

ตำแหน่ง:

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา:

 •  ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 •  วท.ม. (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  วท.บ. (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ความเชี่ยวชาญ

 •  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลงานทางวิชาการ

 •  นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2557).  การศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับการประเมินคุณค่าของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ , ปีที่ 54, ฉบับที่1/2557 
 •  นวลนดา สงวนวงษ์ทอง ( 2556).  “Flash for Non Programmer : Learning By Example” สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหารศาสตร์
 •  นวลนดา สงวนวงษ์ทอง ( 2555) “Flash for Beginner” สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 •  นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2554)  บทความวิชาการ : บทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง “ศิลปะแห่งอำนาจ” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 51 ฉบับที่ 1/2554 หน้าที่: 221 - 229
 •  นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2553)  บทความวิชาการ : บทวิจารณ์วรรณกรรม  “ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 1/2553 หน้าที่: 163 - 173
 •   นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2552)  บทความวิชาการ : บทวิจารณ์วรรณกรรม  "การพัฒนาที่ยั่งยืน" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ - ปีที่ 49 ฉบับที่ 1/2552  หน้าที่: 167 - 181

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3529
 •  โทรสาร: 66-2-727-3127
 •  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.