จุฑารัตน์ ชมพันธุ์


จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Chutarat Chompunth

ตำแหน่ง:

 •  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 •  บรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
 •  ที่ปรึกษาวิทยากร และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001), ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000), CSR-DIW

การศึกษา:

 •  Ph.D (Environmental Management), University of East Anglia, UK
 •  วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 •  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ความเชี่ยวชาญ

 •  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 •  การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม
 •  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม/สังคม
 •  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
 •  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม

ผลงานทางวิชาการ

 •  จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555).  การวิเคราะห์หลัก “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในบริบทประเทศไทย, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 8(1), 123 – 140.
 •  Chompunth, C. and Chompunth, S. (2012). Evaluating Public Participation Process in Development Projects in Thailand: A Case Study of the Hin Krut Power Plant Project, American Journal of Applied Science, 9(6), 865-873.
 •  จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556). ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในโครงการพัฒนา, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 9(1), 85 – 105.
 •  Chompunth, C. (2013). Public Participation in Environmental Management in Constitutional and Legal Frameworks. American Journal of Applied Science, 10(1), 73 - 80.
 •  Chompunth, C. (2013). Enhancing Public Participation in Air Pollution Management from Coal-fired Power Plant Projects in Thailand (pp. 279 – 289), in J. W. S. Longhurst, C. A. Brebbia (Eds.), Air Pollution XXI. Wessex: WIT Press.
 • Chompunth, C. (2012). Public Participation in planning the coal-fired power plant projects in Thailand (pp. 201 – 209), in J. W. S. Longhurst, C. A. Brebbia (Eds.), Air Pollution XX. Wessex: WIT Press.

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3127
 •  โทรสาร: 66-2-727-3127
 •  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.