จำลอง โพธิ์บุญ

จำลอง โพธิ์บุญ

Chamlong Poboon

 

ตำแหน่ง:

 •  รองศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
 •  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การศึกษา:

 •  Ph.D. (Environmental Policy and Management) Murdoch University, Western Australia, 1997
 •  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 •  ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร
 •  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 •  การประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
 •  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 •  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)
 •  การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
 •  การบริหารโครงการ

 

ผลงานทางวิชาการ

 •  จำลอง โพธิ์บุญ, ธัญญาภัทร์ ปัญญา และโสภา เกษมแสง. 2555. มิติด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ 3 เมษายน 2555.
 •  จำลอง โพธิ์บุญ, และปัทมาภรณ์ สุทธิประเสิรฐ 2555. การจัดการผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. 8(2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2555.
 •  จำลอง โพธิ์บุญ, และดรุณี ศิริวิไล. 2555. การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. 8(2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2555.
 •  จำลอง โพธิ์บุญ, และเอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล. 2555. ความตระหนักและการยอมรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วารสารสมาคมนักวิจัย. 17(1) มกราคม - เมษายน 2555, 42-54.
 •  POBOON, C. (2013) Application of Strategic Environmental Assessment (SEA) to Alleviate Air Pollution and the Other Impacts from Power Plant Development. WIT Transactions on Ecology and The Environmental, Vol.174, 291-298.
 •  POBOON, C. Jongjaiphakdee, W. and Singkham, T. (2012) Air pollution management in Rayong’s industrial area, Thailand. WIT Transactions on Ecology and The Evironment, Vol. 157, 189-199
 •  POBOON, C. and Pattanachote, P. (2012) Factors Affecting Households’ Energy Consumption in Bangkok Metropolitan Area.

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3114
 •  โทรสาร: 66-2-374-4280
 •  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.