หลักสูตร

สิ่งแวดล้อม นิด้า

NIDA Environment School


ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Master of Science Program in Environmental Management

<รายละเอียดหลักสูตร>
 

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท  ภาคปกติ


สถานที่เรียน     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เวลาเรียน         จันทร์ – ศุกร์     09.00 น. – 16.00 น.

 

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท  ภาคพิเศษ  กรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

สถานที่เรียน     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เวลาเรียน         เสาร์            09.00 น.  – 16.00 น. 
                       อาทิตย์        09.00 น.  – 12.00 น.

 

ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

สถานที่เรียน     ศูนย์การเรียนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เวลาเรียน          เสาร์        13.00 น. – 18.00 น.
 
                        อาทิตย์     09.00 น. – 13.00 น.


 

<ประกาศรับสมัครนักศึกษา>

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม

โอกาสสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 เตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม

 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559 นี้เท่านั้น รีบด่วน!!
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://gseda.nida.ac.th/th/images//GSEDA_Announce/assmission-bkk-1-2559.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/images/pdf/gsed_msapp.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร 027273130

 #หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ที่นี่แห่งเดียว@นิด้า

*** ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เลือกกรอกใน ใบสมัคร ได้ 3 กรณี ได้แก่
       (1) กรุงเทพฯ                                                       
        (2) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และ
       (3) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง                                 

        ผู้สมัครในเขตนิคมอุตสาหกรรมสามารถเลือก ได้ 2 กรณี ได้แก่
       (1) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ที่กรุงเทพฯ
       (2) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง    - ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์String DividerString Divider

ปริญญาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Doctor of Philosophy Program in Environmental Management

<รายละเอียดหลักสูตร>
 

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก


สถานที่เรียน     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เวลาเรียน         จันทร์ – ศุกร์      18.00 น. – 21.00 น.

 

<ประกาศรับสมัครนักศึกษา>

ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
​- รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) 
new

 

<ทุนการศึกษา>

- ทุนการศึกษาของสถาบัน
- ทุนการศึกษาของคณะ กรุณาติดต่อคณะโดยตรง