ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม

NIDA Environment School Conference
International Conference on Global Change, Environment, and Sustainability  new
NIDA Environment School, Bangkok, Thailand. December 19, 2015​


NIDA Environment School Conference Schedule  new

ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม

         
 

ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม นิด้า
NIDA Environment School
ศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการจัดการพลังงานโดยการนำขยะมูลฝอยมาเป็นเชื้อเพลิง ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น - 12.00 น

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล”

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล

Read more...

จส.สานสัมพันธ์และผู้บริหารพบศิษย์เก่า

สานสัมพันธ์ นิด้ารักษ์ชายหาด ปี 2556

Read more...

เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศึกษาการจัดการอนุรักษ์แบบยั่งยืน 

 

Read more...

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล”

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล

          นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) จังหวัดระยอง รุ่น4 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง และบริษัทวีอาร์พี จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยองจากภูผาถึงทะเล” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน สร้างองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 250 คน ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดระยอง

 

          ทั้งนี้นอกจากนี้ ในงานสัมมนาวิชาการยังได้รับเกียรติจากนักวิชาการจากหลายภาคส่วน ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
           โดยในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) ได้บรรยายถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง


          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนในอนาคตจากภูผาถึงทะเล โดยแบ่งเป็น ห้องปัญหาจากภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งบรรยากาศการระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

You are here: Home News and Events การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล”