บุคลากร

ผู้บริหาร

 • คณบดี
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ จ.ระยอง

อาจารย์พิเศษ

 • ชัยพร พิบูลศิริ, รศ.ดร
 • ดลเดช ตั้งตระการพงศ์, ผศ.ดร
 • ถนอม ทาทอง, อ.ดร
 • นพคุณ ศิริวรรณ, รศ.ดร
 • พงศ์ราม รามสูต, รศ.ดร
 • ภัคพงศ์ ปวงสุข, รศ.ดร
 • วันเพ็ญ ชัยคำภา, ศ.ดร
 • วิชัย รูปขำดี, อ.ดร
 • วิโรจน์ กิติคุณ, รศ.ดร
 • สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์, ศ.ดร
 • สมพร แสงชัย, รศ.ดร
 • สัญชัย จตุรสิทธา, ศ.ดร

เจ้าหน้าที่

 • เลขานุการคณะ
 • กลุ่มงานการศึกษา
 • กลุ่มงานแผนและพัฒนา
 • กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 • กลุ่มงานบริหารและธุรการ
 • กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ