ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
MSc. (Environmental Management)

​ปรัชญาของหลักสูตร

การพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคม ประเทศชาติ และโลกอย่างยั่งยืน คือการพัฒนาที่มีความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  2. เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง โดยการประสานความร่วมมือกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในสถาบัน ภายนอกสถาบันและต่างประเทศ

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน           เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมี   วิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

โครงสร้างหลักสูตร 39 หน่วยกิต

หมวดวิชา

หลักสูตร
แผน ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์)

หลักสูตร
แผน ข (วิชาการค้นคว้าอิสระ)

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

9 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

9 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

2. หมวดวิชาหลัก

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเอก

12 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

5. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

6. วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

7. การสอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

8. การสอบวิทยานิพนธ์

สอบ

-

9. การสอบปากเปล่า

-

สอบ

รวม

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

รายวิชา

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
เป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย  นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 

3 หน่วยกิต

ND 4000

Foundation for Graduate Studies

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต

LC 4001 

Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ภส 4002 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต

LC 4002

Integrated English Language Skills Development

ภส 4011 

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต

LC 4011

Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

ภส 4012  

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 

3 หน่วยกิต

LC 4012

Remedial Integrated English Language Skills Development    

*การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดหรือเป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ข. หมวดวิชาหลัก มี 4 วิชา 12 หน่วยกิต ได้แก่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 6001

นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 6001

Ecology and Environmental Ethics

จส 6002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 6002

Environmental Science and Technology

จส 6003

นโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 6003

Environmental Policy, Planning and Management

จส 6004

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 6004

Environmental Research Methodology and Statistics

 

ค. หมวดวิชาเอก

แผน ก เรียน 4 วิชา 12 หน่วยกิต  

แผน ข เรียน 5 วิชา 15 หน่วยกิต

มี 3 สาขาวิชาเอก  เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้

1. สาขาวิชาเอกการบริหารและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Management and Development) 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 7101

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7101

Politico-Socioeconomic Factors in Environmental Management

จส 7102

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์การ

3 หน่วยกิต

EM 7102

Environmental Laws and Organizations

จส 7103

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 หน่วยกิต

EM 7103

Environmental and Natural Resources Economics

จส 7104

การบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

EM 7104

Project Management for Sustainability 

จส 7105

การอภิบาลสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7105

Environmental Governance

จส 7106

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3 หน่วยกิต

EM 7106

Environmental and Health Impact Assessment

จส 7107

การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7107

Environmental Conflict Management

2. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 7201

เคมีสิ่งแวดล้อมประยุกต์

3 หน่วยกิต

EM 7201

Applied Environmental Chemistry

จส 7202

การควบคุมมลพิษ

3 หน่วยกิต

EM 7202

Pollution Control

จส 7203

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3 หน่วยกิต

EM 7203

Environmental and Energy Technology

จส 7204

เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

3 หน่วยกิต

EM 7204

Waste Management Technology

จส 7205

วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3 หน่วยกิต

EM 7205

Science of Climate Change

จส 7206

เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7206

Environmental Information Technology

3. สาขาวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม (Environmental Management in Business and Industrial Organizations) 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 7301

เทคโนโลยีสะอาด

3 หน่วยกิต

EM 7301

Clean Technology

จส 7302

การจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

3 หน่วยกิต

EM 7302

Eco-Industrial Management

จส 7303

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3 หน่วยกิต

EM 7303

Life Cycle Assessment

จส 7304

ความรับผิดชอบต่อสังคม

3 หน่วยกิต

EM 7304

Social Responsibility

จส 7305

ธุรกิจสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7305

Environmental Business

จส 7306

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

3 หน่วยกิต

EM 7306

Environmental Management and Sefety Standards

จส 7307

การบำบัดน้ำเสีย

3 หน่วยกิต

EM 7307

Waste water Treatment

จส 7308

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

3 หน่วยกิต

EM 7308

Air Pollution Control

จส 7309

การกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม

3 หน่วยกิต

EM 7309

Industrial Waste Disposal and Management

ง. หมวดวิชาเลือก  (นักศึกษาเลือกเรียน 1 วิชา สำหรับแผน ก  เรียน 3 วิชา สำหรับแผน ข โดยสามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาเอกที่ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้วเป็นวิชาเลือกได้  นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเป็นวิชาเลือกได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 7501

เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7501

Sufficiency Economy Approach in Environmental Management

จส 7502

การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

3 หน่วยกิต

EM 7502

Biodiversity Resource Management

จส 7503

การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

3 หน่วยกิต

EM 7503

Energy Conservation and Management 

จส 7504

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

3 หน่วยกิต

EM 7504

Urban and Community Environmental Management

จส 7505

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7505

Environmental Health Management

จส 7506

การจัดการทรัพยากรน้ำ

3 หน่วยกิต

EM 7506

Water Resource Management

จส 7507

การจัดการคุณภาพอากาศ

3 หน่วยกิต

EM 7507

Air Quality Management

จส 7508

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7508

Environmental Assessment

จส 7509

การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7509

Environmental Risk Assessment

จส 7510

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7510

Public Participation in Environmental Management

จส 7511

เศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7511

Environmental Business Managerial Economics

จส 7512

โลกาภิบาลสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 7512

Global Environmental Governance

จส 8000

สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 8000

Environmental Management Seminar

จส 8001

หัวข้อพิเศษในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EM 8001

Special Topics in Environmental Management

จส 8002

การศึกษาตามแนวแนะ

3 หน่วยกิต

EM 8002

Directed Study

* หมายเหตุ: การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด

จ. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 9000

การค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

EM 9000

Independent Study

ฉ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 9004

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

EM 9004

Thesis

ช. การสอบประมวลความรู้

 

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาสำหรับเรียนในเวลาราชการ

แผน ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

จส 6001

นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6003

นโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6004 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 75XX – 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 9004 

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 9004 

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (วิชาการค้นคว้าอิสระ)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

จส 6001

นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6003

นโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6004 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 75XX 

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 75XX – 8XXX 

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 75XX – 8XXX 

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 75XX – 8XXX 

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 9000

การค้นคว้าอิสระ 

3 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับเรียนนอกเวลาราชการ

 

แผน ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 6001

นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6003

นโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 6004 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 75XX-8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 9004 

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 9004 

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต


แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (วิชาการค้นคว้าอิสระ)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 6001

นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 6003

นโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 6004 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 7XXX  

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 7XXX

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

จส 75XX – 8XXX 

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จส 8000

สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

จส 75XX – 8XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

จส 9000

การค้นคว้าอิสระ  

3 หน่วยกิต

 หมายเหตุ  ผู้เรียนนอกเวลาราชการ  ไม่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จึงมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแต่ละภาคตามความเหมาะสม


คำอธิบายรายวิชา

Download รายละเอียดรายวิชา