ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

บทความ โดย
รศ.ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

จริยธรรมวิชาชีพ

บทความ โดย
รศ.ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาแบบยั่งยืน

ผลงานการพัฒนาแบบยั่งยืน (SustainableDevelopment) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือ ร่วมแรง ทำให้โลกน่าอยู่เพื่อลูกหลานของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม


โอกาสสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ขยายเวลารับสมัครถึง 21 กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น รีบด่วน!! รายละเอียดเพิ่มเติมที่
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร  คลิก >>> 
http://gseda.nida.ac.th//GSEDA_Announce/admission1_59

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/images/pdf/gsed_msapp.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4  โทร. 02-727-3130

#หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ที่นี่แห่งเดียว@นิด้า


*** ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เลือกกรอกใน ใบสมัคร ได้ 3 กรณี ได้แก่
       (1) กรุงเทพฯ                                                        
       (2) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และ
       (3) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง                                  

       ผู้สมัครในเขตนิคมอุตสาหกรรมสามารถเลือก ได้ 2 กรณี ได้แก่
       (1) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ที่กรุงเทพฯ
       (2) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง     
 

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 new
ประกาศผลการสอบปากเปล่า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 new
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบปากเปล่า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2559 new

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ (ครั้งที่ 1 - 2 /2559) 
         และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 1/2559) new

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคปกติ และภาคพิเศษ กทม  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ (ครั้งที่ 1-2) และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 1) 
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3  ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2559 new
ประกาศรับสมัครสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปี 2559 new
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ 
                และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ครั้งที่ 4/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 4)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ ครั้งที่ 3/2558 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2558 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2558 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ ครั้งที่ 3 และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2558


การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ช่องทางการติดต่อ

สิ่งแวดล้อม นิด้า
NIDA Environment School
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

(สำนักงานชั่วคราว ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช ภายในห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอร์มันต์)
โทรศัพท์ 02-727-3798; 02-727-3291; 082-782-9352;
โทรสาร 02-374-4280
อีเมล: gseda@nida.ac.th


กรุงเทพ
ฝ่ายการศึกษา (สมัครเป็นนักศึกษา)  เปิดทำการ ทุกวัน เวลาสำนักงาน 08.30-16.30
หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02-727-3291; 082-782-9352; 02-727-3798;
โทรสาร 02-374-4280
อีเมล: 
em.bkk@nida.ac.th


ระยอง ศูนย์นอกที่ตั้ง อาคารสัมมนา สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ฝ่ายการศึกษา (สมัครเป็นนักศึกษา) เปิดทำการ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์-อังคาร เวลาสำนักงาน 08.30 น -16.30 น
โทรศัพท์ 038-684-798; 082-782-9353  
โทรสาร 038-684-798 
อีเมล: 
nida.rayong@hotmail.com


งานโครงการวารสารและเอกสารวิชาการ
เวลาทำการ จันทร์  ศุกร์ 08.30 น - 16.30 น        

โทรศัพท์ 0-2727-3129  
โทรสาร 0-2374-4280
อีเมล 
journal.em@nida.ac.th

ข่าวและกิจกรรม

NIDA Environment School Conference NIDA Environment School Conference Tuesday, 01 December 2015 International Conference on Global Change, Environment, and Sustainability   NIDA Environment School, Bangkok, Thailand. December 19, 2015​​ NIDA Environment School Conference Schedule  
ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม Saturday, 21 February 2015     ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม นิด้า NIDA Environment School ศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วน...
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล” การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล” Friday, 28 November 2014 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล”

ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม

NIDA Environment School Conference
International Conference on Global Change, Environment, and Sustainability  new
NIDA Environment School, Bangkok, Thailand. December 19, 2015​


NIDA Environment School Conference Schedule  new

ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม

         
 

ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม นิด้า
NIDA Environment School
ศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการจัดการพลังงานโดยการนำขยะมูลฝอยมาเป็นเชื้อเพลิง ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น - 12.00 น

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล”

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล

Read more...

จส.สานสัมพันธ์และผู้บริหารพบศิษย์เก่า

สานสัมพันธ์ นิด้ารักษ์ชายหาด ปี 2556

Read more...

เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศึกษาการจัดการอนุรักษ์แบบยั่งยืน 

 

Read more...

ความภูมิใจของชาว จส.

 
 
You are here: Home หน้าหลัก