ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ/ตำรา

 
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ
ISBN                 974-231-569-8
 
ผู้แต่ง                 ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
จำนวนหน้า          790 หน้า
ปีที่พิมพ์             2557 (พิมพ์ครั้งที่ 4; พิมพ์ครั้งแรก 2547)
พิมพ์ที่               ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ
 
มลพิษจากมูลสัตว์ต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม
ISBN                 978-974-231-798-0
 
ผู้แต่ง                 ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
จำนวนหน้า          838 หน้า
ปีที่พิมพ์             2557 (พิมพ์ครั้งที่ 5; พิมพ์ครั้งแรก 2550)
พิมพ์ที่               ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ
 
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
ISBN                 978-974-231-840-6
 
ผู้แต่ง                 จำลอง โพธิ์บุญ
จำนวนหน้า          422 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2556
พิมพ์ที่               บางกอกบล็อก กรุงเทพฯ
 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ISBN                 974-231-689-9
 
ผู้แต่ง                 สมพจน์ กรรณนุช
จำนวนหน้า          307 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2556 (ปรับปรุง)
พิมพ์ที่               ?
 
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
ISBN                 978-974-225-102-4
 
ผู้แต่ง                 วิสาขา ภู่จินดา
จำนวนหน้า          392 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2555 (พิมพ์ครั้งที่ 2; พิมพ์ครั้งแรก 2553)
พิมพ์ที่               บางกอกบล็อก กรุงเทพฯ
 
กฏหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
ISBN                 974-91062-8-8
 
ผู้แต่ง                 บุญจง ขาวสิทธิวงษ์
จำนวนหน้า          315 หน้า
ปีที่พิมพ์             2555 (พิมพ์ครั้งที่ 4; พิมพ์ครั้งแรก 2546)
พิมพ์ที่               สำนักพิมพ์ปทุมทิพย์ กรุงเทพฯ
 
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
ISBN                 974-231-732-1
 
ผู้แต่ง                 วิสาขา ภู่จินดา
จำนวนหน้า          407 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2555 (พิมพ์ครั้งที่ 5; พิมพ์ครั้งแรก 2549)
พิมพ์ที่               ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ
 
การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม
ISBN                 974-231-631-7
 
ผู้แต่ง                 จำลอง โพธิ์บุญ
จำนวนหน้า          218 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2554
พิมพ์ที่               ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ
 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การพัฒนา
ISBN                 978-974-231-773-7
 
ผู้แต่ง                 สมพจน์ กรรณนุช
จำนวนหน้า          214 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2553 (ปรับปรุง)
พิมพ์ที่               ?
 
การจัดการมลพิษ
ISBN                 978-974-03-2464-5
 
ผู้แต่ง                 บุญจง ขาวสิทธิวงษ์
จำนวนหน้า          428 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2551
พิมพ์ที่               พรรณวดี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 
ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ISBN                974-94092-1-3
 
ผู้แต่ง                 จำลอง โพธิ์บุญ
จำนวนหน้า          325 หน้า
ปีที่พิมพ์             2551
พิมพ์ที่               ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ
 
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
International Environmental Agreement
ISBN                 974-93433-9-5
 
ผู้แต่ง                 บุญจง ขาวสิทธิวงษ์
จำนวนหน้า          294 หน้า
ปีที่พิมพ์             2548
พิมพ์ที่               พรรณวดี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ISBN                 978-974-03-2465-2
 
ผู้แต่ง                 บุญจง ขาวสิทธิวงษ์
จำนวนหน้า          563 หน้า
ปีที่พิมพ์             2552
พิมพ์ที่               พรรณวดี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

<ยังไม่มีข้อมูล>