ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
PhD. (Environmental Management)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย และนักวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะทั้งด้านการวิจัย และการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้นำ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในระดับภูมิภาค ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นที่ยั่งยืน
  2. สร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และคุณธรรมและมีประสบการณ์การทำงานในด้านการวิจัย การวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆ ในระดับภูมิภาค ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
  3. สร้างสมรรถนะด้านการวิจัยแก่นักศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้าง พัฒนาต่อยอด ประสานองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของภูมิภาค ประเทศ ท้องถิ่น และองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้วยการผลิตบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1                เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2                เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน                        เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับหลักสูตรแบบ 1 (1.1)
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับหลักสูตรแบบ  2 (2.1)
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  สำหรับหลักสูตรแบบ 2 (2.2)
  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตรแบบ 1(1.1)

หลักสูตรแบบ 2(2.1)
ป.เอก

หลักสูตรแบบ 2(2.2)
ป.โท - เอก

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

-

2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต

2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต

2.หมวดวิชาพื้นฐาน

อาจให้มีการเรียนเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้

อาจให้มีการเรียนเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้

12 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4.หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

5.หมวดวิชาเอก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

6.สอบวัดคุณสมบัติ

ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี 
นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี
นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี
นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7.วิทยานิพนธ์
(จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

รวม

48 หน่วยกิต

57 หน่วยกิต

81 หน่วยกิต

รายวิชา

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ  2 (2.1) และ 2 (2.2)

เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้ 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

 หมายเหตุ

1. การเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดยเงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ข. หมวดวิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2(2.2) มี 4 วิชา 12 หน่วยกิต ได้แก่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 5101

นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5101

Ecology and Environmental Ethics

สว 5102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5102

Environmental Science and Technology

สว 5103

นโยบาย การวางแผน และการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5103

Environmental Policy, Planning and Evaluation

สว 5104

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5104

Environmental Research Methodology and Statistics

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1(1.1) และ 2(2.1) เรียนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะรายโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเหมาะสม

ค. หมวดวิชาหลัก เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1)  และ 2(2.2) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 6101

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3 หน่วยกิต

EN 6101

Principle of Environmental Management

สว 6102

การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 6102

Applied Environmental Management

ง. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 6201

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

3 หน่วยกิต

EN 6201

Quantitative Research Methodology

*สว 6202

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

3 หน่วยกิต

EN 6202

Qualitative Research Methodology

*สว 6203

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง

3 หน่วยกิต

EN 6203

Experimental Research Design

*เลือกเพียง 1 วิชา

จ. หมวดวิชาเอก เป็นวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1)  และ 2(2.2) ต้องเรียน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
   (เรียนอย่างน้อย 2 วิชาในสาขาวิชาเอกและเรียนอีก 1 วิชาในสาขาวิชาเอกใดก็ได้ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)

 

     สาขาวิชาเอกการบริหารและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Management and Development)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7101

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์การ

3 หน่วยกิต

EN 7101

Environmental Laws and Organizations

สว 7102

การบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน

3 หน่วยกิต

EN 7102

Project Management for Sustainability

สว 7103

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 หน่วยกิต

EN 7103

Environmental and Natural Resources Economics

สว 7104

เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7104

Sufficiency Economy Approach in Environmental Management

สว 7105

การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

3 หน่วยกิต

EN 7105

Biodiversity Resource Management

สว 7106

การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

3 หน่วยกิต

EN 7106

Energy Conservation and Management 

สว 7107

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

3 หน่วยกิต

EN 7107

Urban and Community Environmental Management

สว 7108

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7108

Environmental Health Management

สว 7109

เกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7109

Agriculture and Environmental Management

สว 7110

โลกาภิบาลสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7110

Global Environmental Governance

     สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Science and Technology)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7201

เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7201

Environmental Information Technology

สว 7202

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3 หน่วยกิต

EN 7202

Climate Change Management

สว 7203

มลพิษทางอากาศและการจัดการ

3 หน่วยกิต

EN 7203

Air Pollution and Management

สว 7204

เทคโนโลยีสะอาด

3 หน่วยกิต

EN 7204

Clean Technology

สว 7205

การจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

3 หน่วยกิต

EN 7205

Eco-Industrial Management

     สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์และประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis and Assessment)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7301

การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนา

3 หน่วยกิต

EN 7301

Development Project Feasibility Study and Impact Assessment

สว 7302

การประเมินผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์

3 หน่วยกิต

EN 7302

Natural Resources and Environmental Impact Studies of Product Supply Chains

สว 7303

อนาคตศึกษาและการวางแผน

3 หน่วยกิต

EN 7303

Future Studies and Planning

สว 7304

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7304

Environmental Assessment

สว 7305

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3 หน่วยกิต

EN 7305

Environmental and Health Impact Assessment

สว 7306

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3 หน่วยกิต

EN 7306

Life Cycle Assessment

สว 7307

การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7307

Environmental Risk Management

    สาขาวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมและธุรกิจ (Social and Business Aspects in Environmental Management)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7401

การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7401

Environmental Conflict Management

สว 7402

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7402

Public Participation in Environmental Management

สว 7403

ความรับผิดชอบต่อสังคม

3 หน่วยกิต

EN 7403

Social Responsibility

สว 7404

เศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7404

Environmental Managerial Economics

สว 7405

ธุรกิจสีเขียว

3 หน่วยกิต

EN 7405

Green Business

สว 7406

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 7406

Environmental Management System Standards

นักศึกษาสามารถเรียนวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอกได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 8000

สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 8000

Environmental Management Seminar

สว 8001

หัวข้อพิเศษในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 8001

Special Topics in Environmental Management

สว 8002

การศึกษาตามแนวแนะ

3 หน่วยกิต

EN 8002

Directed Study

สว 9000

การค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

EN 900

Independent Study

ญ. การสอบประมวลความรู้

Qualifying Examination

ฎ. วิทยานิพนธ์ (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

EN 9900

Dissertation

สว 9901

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

EN 9901

Dissertation

แสดงแผนการศึกษา

1. หลักสูตรแบบ 1(1.1)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

EN 9900

Dissertation

2. หลักสูตรแบบ 2(2.1)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

สว 6101

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 6101

Principle of Environmental Management

สว 6201

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

3 หน่วยกิต

EN 6201

Quantitative Research Methodology

 
 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 6102

การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 6102

Applied Environmental Management

*สว 6202

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

3 หน่วยกิต

EN 6202

AQualitative Research Methodology

*สว 6203

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง

3 หน่วยกิต

EN 6203

Experimental Research Design

สว 7xxx

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Major Course

สว 7xxx

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Major Course

*เลือกเพียง 1 วิชา

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7xxx

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Major Course

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9901

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

EN 9901

Dissertation

                                                                                                   รวม57 หน่วยกิต


3. หลักสูตรแบบ 2.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

สว 5101

นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5101

Ecology and Environmental Ethics

สว 5102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5102

Environmental Science and Technology

สว 6101

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 6101

Principle of Environmental Management

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

สว 5103

นโยบาย การวางแผน และการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5103

Environmental Policy, Planning and Evaluation

สว 5104

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อม

3 หน่วยกิต

EN 5104

Environmental Research Methodology and Statistics

สว 7xxx

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Major Course

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7xxx

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Major Course

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 6102

การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3 หน่วยกิต

EN 6102

Applied Environmental Management

สว 6201

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

3 หน่วยกิต

EN 6201

Quantitative Research Methodology

*สว 6202

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

3 หน่วยกิต

EN 6202

Qualitative Research Methodology

*สว 6203

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง

3 หน่วยกิต

EN 6203

Experimental Research Design

สว 7xxx

วิชาเอก

3 หน่วยกิต

EN 7xxx

Major Course

*เลือกเพียง 1 วิชา

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

EN 9900

Dissertation

                                                                                        รวม 81 หน่วยกิต

หมายเหตุ  คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาหลัก วิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาเอกในแต่ละภาคการศึกษาตามความเหมาะสม