ศ. ด้านสิ่งแวดล้อม

Sample image

ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
การศึกษา
๏ ปริญญาตรี                                 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๏ ปริญญาโท                                 วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๏ ปริญญาเอก                                Ph.D. (Tropical Medicine), Mahidol University
๏ หลังปริญญาเอก                          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   (Postdoctoral Fellowship)             (The Thailand Research Fund)
๏ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   ระดับสูงมหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 19)       (Office of the Higher Education Commission)
๏ หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ               สำนักงบประมาณ
   ระดับสูงมหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 1)         (Bureau of the Budget)
ผลงานวิชาการ

  • หนังสือทางวิชาการ 11 เล่ม
  • ผลงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 170 เรื่อง (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร)
  • รางวัลคุณภาพการตีพิมพ์และบทความวิจัยดีและดีเด่น 17 รางวัล
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาภายนอกมากกว่า 62 โครงการ

งานบริหาร
๏ พ.ศ. 2548 – 2549                    ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๏ พ.ศ. 2549 – 2551                    ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
                                                คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๏ พ.ศ. 2549 – 2551                    รองประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๏ พ.ศ. 2551 – 2552                    รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๏ พ.ศ. 2552 – 2555                    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๏ พ.ศ. 2555 – 2556                    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๏ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน                 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

You are here: Home Alumni ศ. ด้านสิ่งแวดล้อม