ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2540-ปัจจุบัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2540-2541
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
-    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2541-2542
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
-    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 21  พ.ศ. 2542-2543
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
-    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25  พ.ศ. 2546-2547
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
-    นายสุเมธ ตันติเวชกุล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33  พ.ศ. 2554-2555
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
-    หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34  พ.ศ. 2555-2556
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
-    นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา