สมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศผลการคัดเลือก :

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3  ครั้งที่ 1/2559

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 new

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2558

 

ประกาศรับสมัคร :

- คณะบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ประเภท 1 ,2 ,3
   ครั้งที่  3 ประจำปีการศึกษา 2559 new

- คณะบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ กรณีประสบการณ์ ครั้งที่  3 ประจำปีการศึกษา 2559 new

- คณะบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่  3 ประจำปีการศึกษา 2559 new