ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม


โอกาสสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ขยายเวลารับสมัครถึง 21 กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น รีบด่วน!! รายละเอียดเพิ่มเติมที่
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร  คลิก >>> 
http://gseda.nida.ac.th//GSEDA_Announce/admission1_59

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/images/pdf/gsed_msapp.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4  โทร. 02-727-3130

#หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ที่นี่แห่งเดียว@นิด้า


*** ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เลือกกรอกใน ใบสมัคร ได้ 3 กรณี ได้แก่
       (1) กรุงเทพฯ                                                        
       (2) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และ
       (3) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง                                  

       ผู้สมัครในเขตนิคมอุตสาหกรรมสามารถเลือก ได้ 2 กรณี ได้แก่
       (1) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ที่กรุงเทพฯ
       (2) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง     
 

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 new
ประกาศผลการสอบปากเปล่า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 new
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบปากเปล่า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2559 new

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ (ครั้งที่ 1 - 2 /2559) 
         และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 1/2559) new

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคปกติ และภาคพิเศษ กทม  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ (ครั้งที่ 1-2) และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 1) 
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3  ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2559 new
ประกาศรับสมัครสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปี 2559 new
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ 
                และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ครั้งที่ 4/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 4)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ ครั้งที่ 3/2558 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2558 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2558 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ ครั้งที่ 3 และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2558


การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปริญญาเอก

สิ่งแวดล้อม นิด้า.

 NIDA Environment School

ปริญญาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Management
<รายละเอียดหลักสูตร>

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ

 สถานที่เรียน:     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 เวลาเรียน:         จันทร์ – ศุกร์      18:00 – 21:00 น.

<ประกาศรับสมัครนักศึกษา>

<ทุนการศึกษา>
- ทุนการศึกษาของสถาบัน
- ทุนการศึกษาของคณะ กรุณาติดต่อคณะโดยตรง

 

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารทั่วไป


แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

- แบบฟอร์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (วพ 01)
- แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
- แบบฟอร์มขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วพ 02)
- แบบฟอร์มรายงานผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (วพ 04)
- แบบฟอร์มรายงานผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (วพ 05)
- แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 
- แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
- แบบฟอร์มส่งข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
- สัญญาอนุญาตให้เผยแพร่วิทยานิพนธ์


แบบฟอร์มวิชาค้นคว้าอิสระ

- แบบฟอร์เสนอหัวข้อ IS
 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม นิด้า
NIDA Environment School
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นศาสตร์แห่งการบริหารการพัฒนาที่มีความทันสมัย ครบถ้วน

การดำเนินงานของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นมาตั้งแต่การศึกษาวิจัย การศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อออกแบบหลักสูตรโดย รศ. ดร. สมพร แสงชัย (ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมในขณะนั้น) และ รศ. ดร. บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (ซึ่งมีภูมิหลังสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) กระทั่งได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ. 2539

ในปี พ.ศ. 2545 ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายมารวมกับคณะพัฒนาสังคมโดยปรับชื่อคณะเป็นคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับสาขาพัฒนาสังคม (ปัจจุบันยุติรับนักศึกษา เนื่องจากใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม แทน)

ในปี พ.ศ. 2552 ได้ขยายความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่อาคารสัมมนา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั้งในภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก บริษัทที่ปรึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นและชุมชน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สถาบันได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วย 3 แผน ได้แก่ [1] ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม 60 หน่วยกิต มีรายวิชา 24 หน่วยกิต + วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต [2] ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ไม่มีรายวิชา และ [3] มหาบัณฑิต 36 หน่วยกิต-ดุษฎีบัณฑิต 36 หน่วยกิตต่อเนื่อง สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม) ซึ่งได้ดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

นับจาก พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 18 ปี หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ผลิตมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมรวม 959 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่อยู่ในกระบวนการในปัจจุบัน 328 คน และได้ผลิตดุษฎีบัณฑิตรวม 6 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่อยู่ในกระบวนการในปัจจุบัน 26 คน

การเติบโตของงานบริการการศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ให้เห็นอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่มีการสถาปนามิติการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ประกอบด้วยมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้การบริหารการพัฒนามีมิติที่สมบูรณ์ มีความเข้มแข็ง เติบโตทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติที่นับวันจะเพิ่มความต้องการมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น

หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาอื่น ได้แก่ การผสมผสานเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดึงดูดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทั้งสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประมง รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสังคมศาสตร์ต่างๆ มีความสนใจเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการบริหารจัดการและวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์กับหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยบุคลากรที่มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มพูนมิติด้านวิทยาศาสตร์ และนิเวศวิทยา และบุคลากรที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มพูนมิติด้านการบริหารจัดการและการวางแผน

การจัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกิ่งก้านสำคัญของการบริหารการพัฒนา สอดคล้องกับกระแสโลกที่มีความต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้อัตลักษณ์ด้านการบริหารและจัดการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความโดดเด่น มีการบริหารหน่วยงานที่เข้มแข็งเพื่อตอบสนองลักษณะเฉพาะทางของหลักสูตรทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ประกอบด้วยสหวิทยาการในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ นอกเหนือไปจากวิทยาการจัดการในงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนมิติผลงานดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเชิดชูพระเกียรติและผลงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดแก่สถาบัน