ปริญญาเอก

 NIDA Environment School 

สิ่งแวดล้อม นิด้า

ประกาศรับสมัครปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
           สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรณีปกติ new

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
           สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา new

   

ประกาศผลสอบคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก

ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2559 new