ปริญญาเอก

สิ่งแวดล้อม นิด้า.

 NIDA Environment School

ปริญญาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Management
<รายละเอียดหลักสูตร>

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ

 สถานที่เรียน:     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 เวลาเรียน:         จันทร์ – ศุกร์      18:00 – 21:00 น.

<ประกาศรับสมัครนักศึกษา>

<ทุนการศึกษา>
- ทุนการศึกษาของสถาบัน
- ทุนการศึกษาของคณะ กรุณาติดต่อคณะโดยตรง