เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารทั่วไป


แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

- แบบฟอร์เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (วพ 01)
- แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
- แบบฟอร์มขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วพ 02)
- แบบฟอร์มรายงานผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (วพ 04)
- แบบฟอร์มรายงานผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (วพ 05)
- แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 
- แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
- แบบฟอร์มส่งข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
- สัญญาอนุญาตให้เผยแพร่วิทยานิพนธ์


แบบฟอร์มวิชาค้นคว้าอิสระ

- แบบฟอร์เสนอหัวข้อ IS
 

You are here: Home ประกาศคณะ ประกาศสำหรับนักศึกษา เอกสารดาวน์โหลด