ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม


โอกาสสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ขยายเวลารับสมัครถึง 21 กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น รีบด่วน!! รายละเอียดเพิ่มเติมที่
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร  คลิก >>> 
http://gseda.nida.ac.th//GSEDA_Announce/admission1_59

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/images/pdf/gsed_msapp.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4  โทร. 02-727-3130

#หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ที่นี่แห่งเดียว@นิด้า


*** ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เลือกกรอกใน ใบสมัคร ได้ 3 กรณี ได้แก่
       (1) กรุงเทพฯ                                                        
       (2) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และ
       (3) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง                                  

       ผู้สมัครในเขตนิคมอุตสาหกรรมสามารถเลือก ได้ 2 กรณี ได้แก่
       (1) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ที่กรุงเทพฯ
       (2) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง     
 

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 new
ประกาศผลการสอบปากเปล่า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 new
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบปากเปล่า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2559 new

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ (ครั้งที่ 1 - 2 /2559) 
         และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 1/2559) new

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคปกติ และภาคพิเศษ กทม  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ (ครั้งที่ 1-2) และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 1) 
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3  ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2559 new
ประกาศรับสมัครสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปี 2559 new
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ 
                และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ครั้งที่ 4/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 4)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ ครั้งที่ 3/2558 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2558 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2558 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ ครั้งที่ 3 และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2558


การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม


โอกาสสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ขยายเวลารับสมัครถึง 21 กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น รีบด่วน!! รายละเอียดเพิ่มเติมที่
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร  คลิก >>> 
http://gseda.nida.ac.th//GSEDA_Announce/admission1_59

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gseda.nida.ac.th/th/images/pdf/gsed_msapp.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4  โทร. 02-727-3130

#หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ที่นี่แห่งเดียว@นิด้า


*** ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เลือกกรอกใน ใบสมัคร ได้ 3 กรณี ได้แก่
       (1) กรุงเทพฯ                                                        
       (2) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และ
       (3) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง                                  

       ผู้สมัครในเขตนิคมอุตสาหกรรมสามารถเลือก ได้ 2 กรณี ได้แก่
       (1) กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ที่กรุงเทพฯ
       (2) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ในกรณีที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน กรณีพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง     
 

ประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 new
ประกาศผลการสอบปากเปล่า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 new
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบปากเปล่า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2559 new

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ (ครั้งที่ 1 - 2 /2559) 
         และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 1/2559) new

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคปกติ และภาคพิเศษ กทม  ครั้งที่ 2/2559 new
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ (ครั้งที่ 1-2) และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 1) 
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3  ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2559 new
ประกาศรับสมัครสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปี 2559 new
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ 
                และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ครั้งที่ 4/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 4)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ ครั้งที่ 3/2558 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2558 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2558 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรณีปกติ ครั้งที่ 3 และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2558


การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36