Cost Optimization for Waste Management

Post Views: 80,131 การคำนวณส่วนผสมของปริมาณขยะใช้วิธีกลบฝังและวิธีเตาเผาที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด Cost Optimization Model for the Mixture of Waste Landfill and Incineration เรียบเรียงโดย สมพจน์ กรรณนุช คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

“งานคืนสู่เหย้า คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560”

Post Views: 320             ราชพฤกษ์คืนถิ่น สิ่งแวดล้อมคืนรัง” ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ร้อยดวงใจน้องพี่ สานสัมพันธ์ไมตรี EMNIDA

Read more

การจัดงานวันคืนสู่เหย้า HOME COMING คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Post Views: 121           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมกันประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรม HOME COMING ในวันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. นี้ เตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดความประทับใจผู้ร่วมงานทุกท่านมากที่สุด

Read more

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมม

Post Views: 149                คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้สามารถด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นความร่วมมือในการทำวิจัย และงานด้านวิชาการด้านอื่นๆ ซึ่งในการลงนามดังกล่าว มี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษา

Post Views: 126                คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ

Read more

การวางแนวทางการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยภายในกรุงเทพ

Post Views: 179 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสานเสวนาภายใต้หัวข้อ “การวางแนวทางการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยภายในกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งความยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/forms/oaMcCpnKqJRTPkA43 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 2560 (ครั้งที่ 2)

Post Views: 283 ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่

Read more

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

Post Views: 868 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง  (เสาร์-อาทิตย์)  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่1) โดยเปิดการเรียนการสอน ณ

Read more

กิจกรรมดี ๆ จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Post Views: 257 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมลักสูตร Eco – Seminer “ก้าวทันกฎหมายสิ่งแวดล้อม”ในยุค Thailand 4.0  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 โครงการดีๆ  สมัครด่วน!!!

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการกับ “คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

Post Views: 195 ตามที่ นักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการกับ “คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมดังกล่าว

Read more
Page 4 of 512345