Cost Optimization for Waste Management

Post Views: 688 การคำนวณส่วนผสมของปริมาณขยะใช้วิธีกลบฝังและวิธีเตาเผาที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด Cost Optimization Model for the Mixture of Waste Landfill and Incineration เรียบเรียงโดย สมพจน์ กรรณนุช คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

Post Views: 369     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสถาบัน โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องชำระในการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior

Post Views: 406             คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่จบการศึกษา มีสมาชิกครอบครัว

Read more

ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3 และกรณีปกติ ครั้งที่ 4 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560

Post Views: 127  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 กรณีปกติ (ครั้งที่ 4) และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (ครั้งที่ 3) นั้น  

Read more

ประกาศ ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่น 11 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ครั้งที่ 3) และกรณีปกติ (ครั้งที่ 4)

Post Views: 113                     ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Post Views: 156 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง       ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560

Post Views: 116        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสถาบัน โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องชำระในการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

Read more

ประกาศ ฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 กรณีปกติ ครั้งที่ 3 และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2

Post Views: 127                   ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา

Read more

ประกาศ ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Post Views: 114                ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ครั้งที่ 2 นั้น    

Read more

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

Post Views: 647 ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จึงขอขยายการรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Read more
Page 3 of 512345